بایدن صهیونیست

بقلم : مصطفی البرغوثی یکی از شخصیت های  فلسطینی

جو بایدن رئیس جمهوری امریکا با اعلام اینکه صهیونیست است دیدار خودرا از منطقه خاورمیانه شروع کرد.یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل خطاب به بایدن گفت: تو صهیونیست بزرگی .بیانیه مشترک اسرائیل امریکا تحت عنوان ” بیانیه قدس” نشاندهنده صهیونیست بودن بایدن  بود.این بیانیه نقطه نظر اسرائیل را بطور کامل نشان داد.بایدن علنا اعلام کرد که هدف اول ومهم دیدارش از منطقه حمایت وپشتیبانی سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، تکنولوژی از اسرائیل است.ونه تنها تلاش برای تحقق عادی سازی روابط بین اعراب واسرائیل بلکه ذوب کردن اسرائیل در منطقه است.در قرائت بیانیه دشوار می نماید که بین مواضع اسرائیل وامریکا تفاوت زیاد  قائل شد .انگار که بیانیه خواسته بگوید اسرائیل همان امریکا است وامریکا همان اسرائیل است.

می توان دیدار بایدن از فلسطین ورژیم صهیونیستی را در موارد زیر خلاصه کرد:

اولا – حمایت مطلق امریکا از اسرائیل ، وتاکید هم پیمانی استراتژیک امریکا واسرائیل ، وامادگی برای افزایش پشتیبانی حمایت نظامی تا به حدود چهار میلیارد دلار در سال برسد.

ثانیا -تنها چیزی که علاقمندان به اوهام دخالت امریکا برای اغاز یک روند سیاسی بدست اوردند اشاره بایدن به اینکه وی از ” راه حل دو دلتی ” حمایت می کند بود .ولی این امر نیاز به تحقیق است .بیانیه امریکا واسرائیل بر این نکته تاکید کرد که دو طرف درمورد همه موارد توافق نظر دارند بجز “مسئله راه حل دو دولتی ” ودو طرف این مسئله را مورد حمایت قرار ندادند .بیانیه امریکا واسرائیل تاکید کرد که بایدن به تنهایی از این راه حل حمایت می کند.واین بدین معنی است که بایدن نتوانست بر دولت اسرائیل ذکر راه حل دو دولتی را تحمیل کند ونسبت به محال بودن وجود روند سیاسی عذرخواهی کرد.ولی آیا  آنچه که بایدن در مورد تایید راه حل دو دولتی را اعلام کرد ارزش سیاسی دارد طبیعی است پاسخ نه است چرا که بایدن هر بار که درمورد ” راه حل دو دولتی را مطرح کرد بر این امر اصرار ورزید که این یک هدف دست یافتنی نیست وممکن است در اینده نزدیک اجرا نشود.

بایدن هیچگونه فشاری به اسرائیل برای توقف شهرک سازی نیاورد وعلاقه ای به این امر نداشت.

اگر این عقب انداختن باز را با حقیقت اینکه بایدن نه به اسرائیل فشار وارد کرد ه ونه علاقه ای به وارد کردن فشار به اسرائیل برای توقف شهرک سازی دارد  که هر روز امکان ایجاد دولت فلسطینی را امکان ناپذیر می سازد وبر همگان اشکار می نماید که راه حل دو دولتی قابل اجرا نخواهد بود ، از اینرو خلاصه امر این خواهد بود که سیاست بایدن ودولت او مبتنی بر باز گذاشتن دست اسرائیل ودادن فرصت به ان تا بتواند اشغالگری وآپارتاید را در فلسطین دائمی وپایدار سازد  وبر ان پوشش توهم روند سیاسی قرار دهد مسلما این روند تحقق نخواهد یافت ودخالت امریکا صورت نخواهد گرفت.

ثالثا – بایدن تلاش کرد حقوق فلسطینی ها را با توصیف انها به ملتی که میخواهد به آزادی دست یابد وسرنوشت خود را در دست بگیرد تغییر دهد واشغالگری  ونژادپرستی را با مطرح کردن مسائل روزانه زندگی از جمله حقوق اساسی انسان ها را به پایان برساند واین امر نیاز به تلاش رئیس یک ابرقدرت  همچون ایالات متحده برای تثبیت حق فلسطینی ها در کارکردن  ساعات کار بیشتر برای پایان دادن به  ازدحام کشنده در تنها دروازه خروج انها بسوی جهان دارد.پلی که به اردن ختم می شود ویا دست یافتن فلسطینی ها به خط  ۴G  ، انگار که رئیس جمهوری امریکا خود موافقت کرده تا  نقش افسر اداره مدنی در دستگاه حکومت اشغالگر نظامی را ایفا نماید وبه فلسطینی ها  پس مانده ها را به انان بدهد که ان حق انسانی انها است انگار که اسرائیلی ها اصرار داشتند که به بایدن توهین کنند هرچند او از انها حمایت مطلق می کند از اینرو انها میخواهند تاکید نمایند که اسرائیل تنها قدرت سلطه گر است  .ودر صورتی که وضعیت فلسطینی ها  در پل اردن بهم بخورد ممکن است این پل مملو از مسافرین شود وبدین علت بسته شود هر چند که بایدن قول مساعد به فلسطینی ها برای حل مسئله داده بود.

رابعا- بیانیه اسرائیل – امریکا نمونه ای از دو رویی بود .که باعث خنده شد . بیانیه اشاره ای به پایبند بودن به دمکراسی وحکومت قانون کرد ولی کجا حکومت قانون در سرپوش گذاشتن امریکا بر جنایت قتل شیرین ابو عاقله (خبرنگار فلسطینی که بدست اسرائیلی ها به قتل رسید)  بود . تمسک به دمکراسی با ادامه مخالفت دو طرف با حق فلسطینی ها در برگزاری انتخابات آزاد ودمکراتیک از جمله شهر بیت المقدس اشغالی کجا بود.همچنین حکومت قانون در بیانیه مشترک درمورد حق فلسطینی ها در روی اوردن به دادگاه بین المللی کیفری وقانون بین الملل کجا بود .

خامسا- بیانیه مشترک امریکا – اسرائیل در مورد حق اسرائیل در استفاده از زور برای حمایت از انچه که انرا دمگراسی ( ادامه اشغال وآپارتاید) نامید ، روش نفاق را دنبال کرد ولی این بیانیه تصمیم گرفت فلسطینی ها را از حق خود در مقاومت ظلم وستم محروم سازد .بیانیه نه تنها مبارزه مسلحانه را مورد حمله قرار داد ، بلکه هرگونه مقاومت صلح آمیز وملی  همچون جنبش تحریم (BDS) وپناه بردن به قانون بین الملل را مورد تهاجم قرار داد.

در این میان رئیس جمهوری امریکا با تایید نطقه نظرات ونقشه های اسرائیل نشان داد در این مورد ضعیف وکشورش فاقد رای ونقطه نظر است  ،

این تنها نشانه طرفداری امریکا از اسرائیل نبود ، بلکه پر واضخ بود که اختصاص سه روز برای دیدار از اسرائیل در برابر کمتر از یک ساعت ونیم برای طرف فلسطینی  معنی ومفهوم خاص خود را داشت .همچنین پر واضح بود که اجازه ندادن به خبرنگاران به طرح سوال از بایدن هنگام دیدار با طرف فلسطینی معنی ومفهوم خاص دارد در حالیکه بر عکس ان در جریان کنفرانس مطبوعاتی بایدن با نخست وزیر اسرائیل اتفاق افتاد.

سادسا- همانطور که رویدادها نشان داد هدف اصلی دیدار بایدن تحقق صلح نبود ، بلکه در درجه نخست  حمایت از اسرائیل واجرا وگسترش  انچه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا در زمینه عادی سازی روابط بین اعراب واسرائیل که به ضرر مسئله ملت فلسطین منجر شود  اغاز کرده بود ، همچنین تلاش برای کنار گذاشتن مسئله فلسطین وتسویه ان در چارچوب اجرای توافق  قرن بود .

همچنین هدف دوم دیدار بایدن ایجاد یک پیمان نظامی امنیتی دربرگیرنده کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) واسرائیل ودرگیرکردن این کشورها در یک جنگ با ایران بود تا این جنگ بتواند قدرت های ایران را نابود واین کشور را در اسارت هیمنه امنیتی ونظامی اسرائیل قرار دهد.تا از این طریق میلیارد ها دلار به جیب صنایع نظامی امریکا وشریک کوچک ان اسرائیل سرازیر شود وجلوگیری از روابط کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) با طرف های دیگر همچون چین وروسیه وتضمین ادامه جریان نفت اضافی از نفت منطقه بود .وهدف سوم کمک به حل بحران اقتصادی بایدن وافزایش بهای سوخت وافزایش بی سابقه تورم در ایالات متحده برای دور نگهداشتن  سقوط حزب بایدن در انتخابات نیمه سال کنگره وشاید انتخابات ریاست جمهوری امریکا .

این هدف ها همانطور که اسرائیل میخواست وبایدن در نظر داشت تحقق نیافت.باستثنای بازکردن  آسمان جزیره العرب بروی هواپیماهای اسرائیلی در برابر معادله جزیره تیران /مجوز دادن پرواز .  شرکت کنندگان در اجلاس جده ایجاد پیمان نظامی را بطور کامل رد کردند انها باهوشتر از ان بودند که  برای خدمت به اسرائیل قدرت ها ونیروهای کشورشان را در مقابله با ایران نابود سازند.انها هیچگونه امادگی برای متوقف کردن روابط اقتصادی خود با کشوری همچون چین ابراز نکردند.

ملت فلسطین در برخورد بایدن ومواضع او چیزی جز پاشیدن نمک بر زخم هایشان که از ۷۴ سال پیش تاکنون باز است  ندیدند.

انها همچنین توهم طرف هایی را که همچنان بر نقش امریکا برای اغاز یک روند سیاسی  در رویا می بینند بی اثر می بینند .

اینها هنوز امیدوارند مذاکراتی اغاز شود ولی طرح های راه حل های میانه که اسرائیل عامل شکست انست مانع تحقق انها می گردد.

منبع : روزنامه العربی الجدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *